سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
نخستین عوض بردبار از بردبارى خود آن بود که مردم برابر نادان یار او بوند . [نهج البلاغه]