با اظهار دوستی، دوستی استوار می شود . [امام علی علیه السلام]