سفارش تبلیغ
صبا
پایمرد ، خواهنده را همچون پر است . [نهج البلاغه]