زیبایی حکمت، رفق و سازگاری نیکوست . [امام علی علیه السلام]