سفارش تبلیغ
صبا
مسلمان، برادرِ مسلمان است، به او خیانت نمی کند، او را وا نمی گذارد، بر او خرده نمی گیرد، او رامحروم نمی سازد و غیبتش را نمی کند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
چهارشنبه 87 بهمن 9 , ساعت 8:53 صبح


---------- Forwarded message ----------
From: Windows Live <WindowsLive@live.com>
Date: Mon, Jan 19, 2009 at 11:16 AM
Subject: Body=PE Join saber"s network on Windows Live
To: saber@noornet.net


Add windowslive@live.com to your address book so you don"t miss any invitations from your friends.
Join saber"s network on Windows Live
 View invitation

View profile

"


@msn.com

"


Accept this invitation and you"ll appear on each other"s online profiles and can chat using Windows Live Messenger.
Change who can send you invitations and requests


Microsoft respects your privacy. To learn more, read our privacy statement. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052

لیست کل یادداشت های این وبلاگ