سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
مردن و خوارى نبردن ، و به اندک ساختن و به این و آن نپرداختن ، و آن را که نصیب به آسانى به دست نیاید با کوشش با آن برنیاید و روزگار دو روز است روزى از تو و روزى به زیان تو ، در روزى که از توست سرکشى بنه و در روزى که به زیان توست تن به شکیبایى ده . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 86 خرداد 22 , ساعت 8:25 صبح

از این مقاله از سایت مایکروسافت استفاده می کنیم برای اجرای برنامه ی دلخواهمان قبل از پنجره لاگین.
مقدار screensaver.exe را که نوع رشته ای string است را به مسیر فایل exe دلخواهمان را از این: *.scr به اون: %SystemRoot%\system32\osk.exe است تغییر می دهیم. ( XP , 2000 , 2003 windows xp windows 2003 )

وقتی کیبورد ندارم چگونه لاگین کنم before login run the program run the program before   login    برنامه کیبورد این آدرس osk OnScreen Keyboard

1. Click Start, and then click Run.
2. In the Open box, type regedt32, and then click OK.
3. In the Registry Editor window, locate the following registry key:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
4. In the right pane, double-click SCRNSAVE.EXE.
5. In the Edit String dialog box, type the name of the screen saver that you want in the Value data box, and then click OK. For example, if you want to use the Mystify screen saver as your logon screen saver, type ssmyst.scr.

IMPORTANT: Make sure that you correctly specify the path to the screen saver. If the screen saver is located in %SystemRoot%\System32, the explicit path is not required.
6. Click Exit on the File menu to quit Registry Editor.لیست کل یادداشت های این وبلاگ