سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
سزاوارترین مردم به کرم کسى است که کریمان بدو شناخته شوند . [نهج البلاغه]