سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی فروشگاه اینترنتی هاست ایران
ایمان برهنه است و جامه آن تقوا و زیورش حیا و دارایی اش فقه و میوه اشدانش است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]