سفارش تبلیغ
صبا
نادان شما در کار فزاید آنچه نشاید ، و داناتان واپس افکند آن را که کنون باید . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 86 آذر 20 , ساعت 1:32 عصر

فلسفه اسلامی مبنی بر هستی شناسی می‌باشد چرا که معتقداست «تلاش اصلی فلسفه جهت شناخت هستی است» و لذا در پی آن است تا حقیقی ترین موجودات را شناسایی کند و آن چیزی جز واجب الوجود نیست وآن منطبق است با الله.اصلی ترین بحث نیز الهیات به معنی الاخص است(واجب الوجود)وبقیه مسایل مقدمات هستند. برای وارد شدن به این مباحث باید علاوه بر مطالعه? مقدماتی و آشنایی مختصر با تاریخ فلسفه، با مباحث شناخت شناسی و هستی شناسی نیز آشنا شد. هدف این است که در راه شناخت و تحقیق منطقی معارف الهی، بنیه? استدلال و مبانی فکری را تقویت کنیم.

فهرست مندرجات

 • مقدمه
 • تعریف فلسفه
 • ویژگی‌های فلسفه
 • تاریخ فلسفه در اسلام
 • رشد فلسفه در عصر اسلامی
 • فلاسفه? شهیر اسلامی
 • منابع
 • کتاب شناسی

 تعریف فلسفه

علمی را که از احوال موجود مطلق، بحث می‌کند. یا علمی که از احوال کلی وجود گفتگو می‌کند. یا مجموعه قضایا و مسائلی که پیرامون موجود بما هو موجود مطرح می‌شود.

 ویژگی‌های فلسفه

مفاهیم فلسفه از قبیل معقولات ثانیه فلسفی هستند که از راه حس و تجربه حسی به دست نمی‌آیند و از این روی مسائل آن با روش تجربی قابل اثبات نیستند و نمی‌توان قوانین فلسفی را از تعمیم قوانین علوم تجربی به دست آورد. در فلسفه معیار بازشناسی حقایق از وهمیات و اعتباریات به دست می‌آید. آن را هدف شناخت شناسی می‌دانیم. فلسفه متکفل اثبات مبادی تصدیقی سایر علوم است و این یکی از وجوه نیاز سایر علوم به فلسفه می‌باشد. از این روی است که بنام مادر علوم شناخته می‌شود.

 تاریخ فلسفه در اسلام

بعد از ظهور خورشید وحی، در شبه جزیره? عربستان، شاهد پیام هدایت الهی، از جانب خداوند متعال به گوش هوش جهانیان بودیم و در نخستین گام، مردم را به فراگیری علم و دانش فرا خواند: اولین آیاتی که به پیامبر نازل شد :

اقرا باسم ربک الذی خلق... الذی علم بالقلم

 رشد فلسفه در عصر اسلامی

با گسترش قلمرو حکومت اسلامی و گرایش اقوام گوناگون به اسلام، بسیاری از مراکز علمی جهان در قلمرو اسلام قرار گرفت و تبادل معلومات بین دانشمندان و تبادل کتابها بین کتابخانه‌ها و ترجمه آنها از زبان مختلف هندی و فارسی و یونانی و لاتینی و سریانی و عبری و غیره به زبان عربی که عملا زبان بین المللی مسلمانها شده بود آهنگ رشد فلسفه و علوم و فنون را سرعت بخشید و از جمله، کتاب‌های زیادی از فیلسوفان یونان و اسکندریه و دیگر مراکز علمی معتبر، به عربی برگردانده شد. در آغاز نبودن زبان مشترک و اصطلاحات مورد اتفاق بین مترچمین و اختلاف در بنیاد‌های فلسفی شرق و غرب، کار آموزش فلسفه را دشوار، و کار پژوهش گزینش را دشوارتر می‌ساخت ولی طولی نکشید نوابغی مانند ابونصر فارابی و ابن سینا با تلاش پیگیر خود مجموعه افکار فلسفی آن عصر را آموختند و با استعداد‌های خدادادی که در پرتو انوار وحی و بیانات پیشوایان دینی شکوفا شده بود به بررسی و گزینش آنها پرداختند و یک نظام فلسفی نضج یافته را عرضه داشتند که علاوه بر افکار افلاطون و ارسطو و نوافلاطونیان اسکندریه و عرفای مشرق زمین متضمن اندیشه‌های جدیدی بود و برتری فراوانی بر هر یک از نظام‌های فلسفی شرق و غرب بر اساس خطوط کلی اسلام و قرآن و دعوت به پرستش به خدای یگانه داشت. گو اینکه بیشترین سهم از آن ارسطو بود و از این روی فلسفه ایشان صبغه? ارسطویی و مشّائی داشت.


 فلاسفه شهیر اسلامی

 منابع

Thinkers not primarily concerned with Shi’a beliefs:

 • Philosophers:
 1. Abhari ابحرى
 2. Ibn Sab’in (d. 1268) ابن سبعین
 3. Kateb-e-Qazwini کاتب قزوینى
 4. Rashid-al-Din Fazlollah رشیدالدین فضل الله
 5. Qutb-al-din Razi قطب الدین رازى
 6. Mohammad Baqir al-Sadr محمد باقر الصدر
 • Theosophers:
 1. Fakhr al-Din Razi (d. 1209 ) فخرالدین رازى
 2. Iji ایجى
 3. Taftazani تفتازانى
 4. Jorjani جرجانى
 • Opponents of Philosophy
 1. Ibn Taymiya (d. 1328) and his students ابن تیمیه
 • History of Philosophy
 1. Zakariya Qazwini زکریاى قزوینى
 2. Shams al-Din Mohamamd Amuli شمس الدین محمد آملى
 3. Ibn Khaldun (d. 1406) ابن خلدون
 • Gnostic and Sufi thinkers
 1. Roz bahan Balqi Shirazi روزبهان بلقى شیرازى
 2. Farid al-Din Attar (Attar Nishpuri) عطار نیشابورى
 3. Umar Suhrawardi عمر سهروردى
 4. Ibn Arabi (d. 1240) & his School ابن عربى
 5. Najmeddin Kubra نجم الدین کبرى
 6. Simnani سمنانى
 7. Ali Hamedani على همدانى
 8. Mawlana Jalal al-Din Rumi مولانا
 9. Mahmud Shabestari & Shams al-Din Lahiji محمود شبسترى و شمس الدین لاهیجى
 10. Abd-al-karim Jili عبدالکریم جیلى
 11. Ne’mat-o-allah vali kermani نعمت الله ولى کرمانى
 12. Huroofi & Baktashi حروفى و بکتاشى
 13. Jami جامى
 14. Hossein Kashefi حسین کاشفى
 15. abd al-Qani Nablosi عبدالغنى نابلسى
 16. Noor ali Shah نورعلی شاه
 17. Zahbiyye ذهبیه

Thinkers primarily concerned with Shi’a beliefs:

 1. Nasir al-Din Tusi (d.1274) خواجه نصیرالدین توسی
 2. Isma’ili اسماعیلیان
 3. Shahab al-Din Suhrawardi (d. 1191) and the Illumination School شهاب الدین سهروردى و مکتب اشراق
 4. Jaldaki جلدکى
 5. Sadr al-Din Dashtaki and the Shiraz School صدرالدین دشتکى و مکتب شیراز
 6. Mir Damad (d. 1631) and the Isfahan School میرداماد و مکتب اصفهان
 7. Mir Fendereski and his students میرفندرسکى
 8. Mulla Sadra (d. 1640) and the Transcendent Philosophy ملاصدرا و حکمت متعالیه
 9. Rajab Ali Tabrizi and his students رجب على تبریزى
 10. Qazi Sa’id Qumi قاضى سعید قمى
 11. Tehran and Qom School مکتب تهران و قم
 12. Khorasan School مکتب خراسان
 13. Mulla Hadi Sabzevari and the Neyshabor School ملاهادى سبزوارى و مکتب نیشابور


لیست کل یادداشت های این وبلاگ